Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2020-02-12

Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Zarząd Towarzystwa uprzejmie informuje, że dnia 13 marca 2020r. (piątek) w czasie drugiego dnia X Zjazdu PTBS w Gnieźnie o godz. 17:30 (w pierwszym terminie) lub  godz. 17:40 (w drugim terminie) odbędzie się w sali A Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Planowany porządek zebrania:

1. Powitanie członków.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza obrad, komisji skrutacyjnej i mandatowej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa przez zarząd Towarzystwa.

6. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu oceny pracy zarządu Towarzystwa.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Towarzystwa

8. Wybór nowych władz Towarzystwa: prezesa Zarządu Głównego i 7 członków Zarządu Głównego oraz 4 członków Głównej Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja i wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad

 

Informujemy, że nie będzie możliwości wpłacenia składek członkowskich w dniu Krajowego Zjazdu Członków Towarzystwa.

Prosimy o opłacanie składki za rok 2020 i zaległych składek poprzez przelew na konto Towarzystwa: Bank Pekao S.A., VIII Oddział w Warszawie,

nr konta 10 1240 1112 1111 0000 0165 9209.

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW