Zawiadomienie o Krajowym Zjeździe Członków Towarzystwa

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2016-03-07

Zawiadomienie o Krajowym Zjeździe Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa uprzejmie informuje, że dnia 8 kwietnia 2016 r. (piątek) w czasie drugiego dnia IX Zjazdu PTBS w Gnieźnie o godz. 17:00 (w pierwszym terminie) lub 17:15 (w drugim terminie) odbędzie się w sali A Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.


Planowany porządek zebrania:

1. Powitanie członków.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza obrad, komisji skrutacyjnej i mandatowej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa przez zarząd Towarzystwa.

5. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu oceny pracy zarządu Towarzystwa.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Towarzystwa.

7. Wybór nowych władz Towarzystwa: prezesa Zarządu Głównego i 7 członków Zarządu Głównego oraz 4 członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

8. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Towarzystwa.

9. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Towarzystwa do organizacji międzynarodowej World Association of Sleep Medicine (WASM).

10. Omówienie głównych kierunków rozwoju oraz działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.

11. Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.


Informujemy, że nie będzie możliwości wpłacenia składek członkowskich w dniu Krajowego Zjazdu Członków Towarzystwa.

Prosimy o opłacenie składki za rok 2016 i zaległych składek poprzez przelew na konto Towarzystwa: Bank Pekao S.A., VIII Oddział w Warszawie,

nr konta 10 1240 1112 1111 0000 0165 9209.

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW